Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Databuilder, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het ondertekenen “voor akkoord” van een offerte aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Databuilder.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Databuilder zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Databuilder. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Databuilder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.
2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor enige toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Databuilder haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 125 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Databuilder bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Databuilder (vermeld op alle facturen, offertes en website).
6.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Databuilder een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar op het openstaande bedrag en ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding van 150% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling en dit. onverminderd het recht van Databuilder een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade. Bovendien behoudt Databuilder zich het recht voor om bij niet-betaling van het factuurbedrag of in geval van laattijdige betaling een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten, dit conform het recht op de gerechtskosten en het recht op de bijdrage in de erelonen en onkosten van advocaten.
6.3 Databuilder behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Databuilder te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. Databuilder verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Databuilder zijn middelenverbintenissen. Databuilder is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
8.2. Databuilder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Databuilder zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Databuilder of een aangestelde.
8.3. De aansprakelijkheid van Databuilder met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Databuilder. De totale aansprakelijkheid van Databuilder, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Databuilder werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Databuilder het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Databuilder geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 9. Aanlevering bronbestanden

9.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Databuilder het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
10.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Databuilder verleende diensten betalen, alsook de kosten die Databuilder moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Databuilder nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Databuilder. Bovendien behoudt Databuilder het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
10.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht

11.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens

12.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Databuilder, heeft Databuilder de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven. In dit geval zal er tussen de klant en Databuilder een aparte overeenkomst worden opgenomen die ook overeenkomstig de Europese Verordening inzake privacy is.
12.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Databuilder persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer', i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 13. Referentie

13.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Databuilder voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Databuilder.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Databuilder geen controle heeft, bevrijden Databuilder, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
14.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Databuilder tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 15. Nietigheid

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Databuilder en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 16. Wijzigingen

Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen deze slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen. Deze wijzigingen zullen als bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd worden.

Artikel 17. Kennisgevingen

Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per aangetekend schrijven aan de adressen vermeld in de aanvang van deze overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in onderhavige overeenkomst.

Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

18.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Databuilder. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Oudenaarde.